شاخه ACC از روي CD در پارتيشن مربوطه كپي شود.

1- فايلهاي داخل شاخه ACC و زير شاخه \ACC\1\85 از حالت Read-only خارج شوند.

(از طريق ويندوز يا در محيط Dos با دستور Attrib –r *.*)

2- فايل اجرائي برنامه Acc.bat در شاخه Acc مي باشد و رمز عبور 123

3- در صورتي كه پيغام Too many Files Open ظاهر شد.

اگر از ويندوز 98 استفاده مي كنيد در فايل Config.sys دستور files=100 اضافه شود.

اگر از ويندوز XP يا 2000 استفاده مي كنيد در شاخه Windows زير شاخه system32 و

در فايل config.nt دستور files=100 اضافه شود.